Så här skriver Utbildning Gävle, Gävle kommun i sin besiktning av Bäckvägen:

150617

Kommunicering efter genomförd väginventering

Ni har beskrivit trafikförhållandena vid ert barns skolväg i ansökan om skolskjuts. Utbildning Gävle har under läsåret inventerat trafikförhållandena vid den aktuella vägsträckan och förvaltningens uppfattning är följande:

Inventering av den berörda skolvägen (februari 2015) har visat följande avs. trafikförhållanden: Vägen är relativt bred under hela sträckan, den har belysning och består av trafikdämpande chikaner, tillåten hastighet är 30 km/h. Lite trafik. Det är hus med infarten längs med en stor del av sträckan. Därefter börjar den nybyggda cykelbanan vilken leder till skolan.

När eleverna i området fick skolskjuts för flera år sedan var det med hänsyn till en smal broövergång över Gavleån, där det i dagsläget finns en ny bro med cykelbana bredvid hela vägen.

 

Det är alltså Utbildningsnämnden i Gävle och inte Samhällsbyggnadsnämnden som har gjort bedömningen av vägen som trafiksäker. Utbildning Gävle har inte kunnat visa vilken mall som används vid en vägbesiktning. De har inte heller kunnat precisera vad relativt bred väg innebär. De har heller inte tagit hänsyn till att skolbarnen inte kan gå vid sidan av chikanerna på vintern, då snön gör att gångtrafikanter måste ta bilvägen genom chikanerna. Från Bäckvägen sett är också påfarten till cykelbanan farlig, då barnen måste byta från vänster till höger sida av Bäckvägen för att sedan gå en bit på Mackmyravägen innan de kommer till påfarten som går över till cykelbanan. Vilken kunskap kring trafiksäkerhet sitter egentligen Utbildningsnämnden på?