Förslag om ändring av §9

Klas Rosander vill se en ändring i §9. Årsmöte. I nuläget står att ”Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast tre månader före årsmötesdagen.”

Styrelsen har inför kommande Årsmöte tolkat ordet skriftligen som att det går bra att e-posta medlemmarna inbjudan till årsmötet samt att publicera inbjudan på föreningens hemsida.

Klas vill skriva om meningen till: ”Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar via e-post samt publiceras på föreningens hemsida senast tre månader före årsmötesdagen.”

 

Styrelsens ställning till förslaget

Styrelsen ställer sig positiva till ändringen med motiveringen att ändringen gör paragrafen tydligare. Den nya formuleringen lämnar inte heller samma möjlighet till olika tolkningar av paragrafen som är möjligt i dagsläget. En ytterligare vinst med förslaget är att styrelsearbetet blir mer lättskött och billigare om vi kan slippa att skicka information brevledes till medlemmarna.

Eventuella yttranden

Yttranden i ärendet skall komma styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, senast torsdag den 9/10-14. Yttranden i ärendet skickas till info@backsbyforening.se