Plats: Bäckvägen 73B

Vi bjuder på lättare förtäring, anmäl närvaro genom att mejla info@backsbyforening.se om du vill
vara säker på att få smaka.

I samband med Årsmötet kommer ny ordförande, ny sekreterare och en ny suppleant att väljas.
Utöver den ordinarie dagordningen (se nedan) kommer vi att diskutera en övrig fråga under
årsmötet: det är huruvida föreningen ska försöka få tag i en ny yta att spola is på, när marken där
hockeyplanen ligger idag ska säljas som tomter?
Årsmötets dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och protokollförare
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgifter
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ordinarie ledamöter
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av valberedning
15. Val av två revisorer
16. Övrig fråga: Finns det möjlighet att flytta skridskoisen till en annan yta i Bäck och
vem tar på sig att leda det eventuella arbetet?
17. Årsmötets avslutande

Varmt välkomna till årsmötet önskar styrelsen!