Dagordning Styrelsemöte 19/7 -20
Närvarande: Anne, Ida, Sandra och Hanna

1. Mötet öppnas
– Ordförande Anne öppnar mötet
2. Val av justerare
– Ida och Sandra
3. Föregående protokoll gås igenom
– Vi går igenom föregående protokoll.
4. Ekonomi och inköp
– redovisning av ekonomi:
Inkomster: nya medlemmar
Utgifter: tält samt material till Bäckvallen Total saldo: 29476kr
Bokkonto saldo: 32666kr
5. Information
– Föreningen har köpt in ett tält som alla medlemmar har möjlighet att hyra. Tältet finns förvarat hemma hos Klas Rosander. Kontakta Peter Andersson om du vill hyra tältet. Se information på byföreningens hemsida.
6. Ny styrelse, blankett swedbank – byte av firmatecknare och kassör
– Vi fyller i blanketter med kompletterande uppgifter till Swedbank. Vi beslutar att Anne Berglund Frid och Sandra Höglund får fullmakt att företräda föreningen.
7. Aktiviteter 2020
– Skattjakt i Bäck med qr-kod. Mer information finns att läsa på hemsidan.
– Loppis förslagsvis 8 augusti. Anne kontaktar Kia och Henrik.
– Styrelsen har beslutat att ställa in årets sommarfest.
– Förslag på Mopedträff i byn. Ida kontaktar Henrik för att se om det finns något intresse för
detta.
8. Övrig fråga
– Fråga om föreningen ska sälja t-shirts lyfts och styrelsen beslutar att vi ska fatta beslut i frågan på nästa möte.
9. Nästa möte
– 11 oktober 18.00
10. Mötet avslutas