Under årsmötet den 13/10-16 kommer två övriga frågor att diskuteras: Övrig fråga 1 och Övrig fråga 2. Läs här nedan om de båda förslagen.

 

Övrig fråga 1 till årsmötet 2016 – Skridskois

Under året har styrelsen undersökt en möjlighet till ny isyta i Bäck. Förslaget som vi har arbetat med är att använda nuvarande fotbollsplan som isyta vintertid. Styrelsen har muntligen fått lov av markägaren att använda marken för ändamålet. Markägaren vill inte teckna arrendeavtal, vilket omöjliggör investeringar på marken.

Vid årsmötet kommer medlemmarna att få rösta på ett av tre förslag angående isytan. De tre förslagen presenteras och konkretiseras här nedan. De tre förslagen är:

  1. En annan isyta med el
  2. Fotbollsplanen som isyta utan el
  3. Styrelsens förslag

Förslag 1: En annan isyta med el

Eftersom vi inte kan teckna ett arrendeavtal på nuvarande fotbollsplan ter det sig orimligt att göra investeringar på marken.

Det första förslaget är hitta en annan yta att ha isen på och på den ytan få ett arrendeavtal för att därefter kunna dra fram el till platsen samt att bygga eller köpa en bod med värme att förvara vattenslangen i. Följande kostnader har styrelsen räknat på vid detta förslag (Observera att vi inte har räknat på kostnader för eventuell markberedning och eventuell belysning):

Engångsutgifter

Elskåp från Gävle energi                                                                                                                              27 000:-

Begagnad friggebod                                                                                                                                      10 000- 20 000:-

Totalt                                                                                                                                                                                               33 000-50 000:-

 

Årliga driftskostnader

El                                                                                                                                                                                                        2500:- (200-300:- per månad)

Vatten (abonnemang, drift och hyra av vattenutkastare)    5000:-

 

För driftskostnaderna erbjuder Gävle kommun föreningsbidrag. Vi räknar med att vi skulle kunna få tillbaka hälften av driftskostnaderna i form av bidrag.

De senaste tre åren har föreningen haft omkring 70 medlemmar. Detta har gett 7000:- i medlemsavgifter per år. Styrelsen räknar med att behöva höja medlemsavgiften till 300-400:- per år för att ha råd med driften av isen samt att ha marginal till eventuella medlemstapp.

Föreningen har i dagsläget 37 000:- och för att ha råd med investeringar i form av friggebod och elskåp saknar vi omkring 10 000:-. Dessa pengar skulle vi antingen tigga oss till i form av sponsring alternativt att höja medlemsavgifterna för att lägga pengar på hög, för att sedan, om några år ro hela projektet i hamn.

Förslag 2: isyta utan el

Det andra förslaget är att använda fotbollsplanen som isyta men utan att göra några investeringar. Föreningen skulle slippa engångsutgifterna och halvera driftskostnaderna. Vi skulle kunna behålla en låg medlemsavgift utan att äventyra föreningens ekonomi. Ett problem som måste lösas är var vi ska förvara vattenslangen mellan spolningarna, utan att den fryser till is.

Förslag 3: Styrelsens förslag

Styrelsens mening är att de båda förslagen ovan inte är tillräckligt starka för att arbeta vidare med. Nuvarande styrelses ståndpunkt är att lägga ned alternativt att bordlägga isfrågan.

Styrelsens ståndpunkt kommer sig av att vi anser att förslag ett är för riskabelt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det första förlaget skulle också ställa högre krav på framtida styrelsearbete. Vi tror att det skulle bli svårare att tillsätta styrelseposterna om det ställdes krav på att hantera bidrag från kommunen och eventuellt att jaga sponsorer för att få föreningens ekonomi att gå ihop. Ett bra budgetalternativ är förslag nummer två men vi menar att de praktiska problemen kring spolningen skulle bli väldigt stora: isen skulle bara gå att använda i dagsljus och all spolning skulle också behöva ske vid samma tidpunkt som besökarna till isen vill åka. Ytterligare ett problem är var vi ska förvara vattenslangen för att den inte ska frysa sönder mellan spolningarna. Styrelsens ståndpunkt är således att lägga ned isfrågan.

 

 

Övrig fråga 2 till årsmötet: Utegym eller hinderbana

Under förutsättning att styrelsens förslag om att lägga ned frågan om en ny isyta går igenom, vill styrelsen hitta ett annat sätt att främja medlemmarnas fysiska hälsa. Till årsmötet lägger därför styrelsen ett förslag om att undersöka möjligheterna till att anlägga ett utegym och/eller en friluftshinderbana i byn. Frågan som medlemmarna ska ta ställning till är: ska styrelsen arbeta för att få till hinderbana/utegym i Bäcks by?