Kallelse till årsmöte i Bäcks Byförening

Våra medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte torsdagen den 13/10-2016, klockan 19.00. Lokal meddelas senare beroende på hur många medlemmar som anmäler sig till årsmötet.

Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och föreningens stadgar finns att läsa här på hemsidan. Medlemmarna uppmanas att läsa dessa innan mötet, för att få flyt i mötet.

Två övriga frågor kommer att behandlas under mötet. Den ena gäller en eventuell ny skridskois och den andra gäller ett förslag om göra ett utegym/hinderbana i Bäck. Utförlig information kring de båda frågorna finns att läsa på föreningens hemsida.

För att locka deltagare till mötet bjuder vi på smörgåstårta och lottar ut ett presentkort på Bageri Kavlat och Klart bland de medlemmar som deltar på mötet!

Vi i styrelsen ser gärna att ni anmäler er till årsmötet per e-post eller telefon för att vi ska kunna förbereda fika och storlek på lokal. Anmälan görs till info@backsbyforening.se eller till Ordförande Klas Rosander, 0709-323140. Anmäl er så snart som möjligt så styrelsen kan bestämma lokal.

 

Välkomna till årsmötet!

Styrelsen

 

Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och protokollförare
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgifter
 11. Val av ordförande
 12. Val av en sekreterare till styrelsen
 13. Val av suppleant till styrelsen
 14. Val av valberedning
 15. Val av två revisorer
 16. Övriga fråga 1, Skridskoisen. Tre förslag finns att rösta på: Det första kallas ”En annan isyta med el”. Det andra kallas ”Fotbollsplanen som isyta utan el” och det tredje kallas ”Styrelsens förslag”.
 17. Övrig fråga 2, utegym/hinderbana. Ska föreningen arbeta för att få ett friluftsgym/hinderbana i byn?
 18. Årsmötets avslutande