Kallelse till årsmöte Bäcks byförening 14 mars 2023

Kallelse till årsmöte Bäcks byförening 14 mars 2023

Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte den 14 mars kl 18:00 2023.
Lokal: församlingshemmet intill Valbo kyrka.

Kallelse för årsmötet sker genom detta informationsbrev.

Årsmöteshandlingar i form av verksamhetsberättelse och föreningens stadgar kommer finnas att läsa på hemsidan.

Ärende som medlem önskar få behandlad på mötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 14/2-2023. Sådana ärenden skickas till föreningens e-post: info@backsbyforening.se eller läggs i föreningens brevlåda på anslagstavlan vid korsningen Bäckvägen/Skräddarsvägen.

Valberedningen söker en ny ordförande samt en ledamot och suppleant. Kontakta Anne Berglund om du är intresserad på valberedning@backsbyforening.se

Agenda för årsmötet:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och protokollförare
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgifter
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga ordinarie ledamöter
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av valberedning
 15. Val av två revisorer
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande

Vi i styrelsen ser gärna att ni anmäler er till årsmötet per e-post minst 14 dagar innan till
e-post info@backsbyforening.se

Varmt välkomna till årsmötet!
Styrelsen för Bäcks byförening

Äldre nyheter

Få senaste nytt från grannen i Bäck

Du som bor i Bäck, anmäl dig till föreningens nyhetsbrev så får du med jämna mellanrum information om vad som händer i byn direkt i din inbox.